WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W SZCZECINIE

 

Zachodniopomorski  Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

SEKRETARKI

w Wydziale Administracyjno – Technicznym

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie

Lubieszyn 10J

72-002 Dołuje

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa  korespondencji przychodzącej i wychodzącej Inspektoratu ( w tym prowadzenie rejestru korespondencji, sporządzenie rozliczeń przesyłek listowych oraz prowadzenie spraw związanych z reklamacjami przesyłek) ;
 • zarządzanie oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów firmowych oraz informacji;
 • bieżąca współpraca z pracownikami innych wydziałów ( w tym przekazywanie pracownikom zadekretowanej korespondencji);
 • sporządzanie projektów pism na potrzeby Wojewódzkiego Inspektora oraz na potrzeby Wydziału Administracyjno-Technicznego;
 • prowadzenie terminarza spotkań i przyjęć interesantów przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • przygotowywanie spotkań organizowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • wprowadzanie danych do odpowiednich systemów teleinformatycznych;
 • realizacja bieżących zadań zleconych przez przełożonych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie urzędu
 • praca siedząca przy komputerze w wymuszonej pozycji ciała powyżej 4 godzin dziennie
 • wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu
 • obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, drukarka)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych, wyjazdy pojazdem służbowym poza siedzibę Inspektoratu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office;
 • komunikatywność, odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętność pracy w zespole;
 • uczciwość, zaangażowanie, rzetelność i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • pogodne usposobienie oraz miła aparycja.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na podobnym stanowisku;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do:  28 lutego 2022 r. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
  Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje

Klauzula Informacyjna:

 • Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: http://witd.szczecin.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

 

 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” – za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.500,00 zł brutto
+ dodatek za wysługę lat wynikający ze stażu pracy (udokumentowane minimum 5 lat stażu pracy) stanowiący wysokość od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: agnieszka.zarczynska@witd.szczecin.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 91 311 56 18 wew. 212 lub tel. kom. 691 386 355. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną).

 

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.