Wszczęte 4 postępowania administracyjne, zatrzymane 3 dowody rejestracyjne pojazdów oraz zatrzymane 1 prawo jazdy to tylko niektóre z naruszeń jakie ujawniono podczas nocnych działań kontrolnych przeprowadzonych przez zachodniopomorskich inspektorów transportu drogowego oraz funkcjonariuszy innych służb.

W dniu wczorajszym 21/22 sierpnia 2019r. inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji i Krajowej Administracji Skarbowej w godzinach wieczornych i nocnych na terenie Szczecina przeprowadzili wzmożone kontrole pojazdów wykonujących zarobkowy przewóz osób. W wyniku kilkugodzinnej akcji skontrolowano łącznie 25 pojazdów wykonujących zarobkowy przewóz osób. Wszczęto cztery postępowania administracyjne za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Naruszenia te dotyczyły głównie nieposiadania wymaganych orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy w charakterze kierowcy, niewyposażenia kierującego w wymagane dokumenty, jak również w dwóch przypadkach braku aktualnego badania technicznego pojazdu, co w obecnym stanie prawnym stanowi naruszenie przepisów, którego konsekwencją – oprócz zatrzymania dowodu rejestracyjnego – jest nałożenie na wykonującego przewóz kary administracyjnej w wysokości 2 tysięcy złotych.

W jednym przypadku okazane świadectwo legalizacji ponownej taksometru utraciło swoją ważność kilka miesięcy wcześniej – pojazd był zatem wyposażony w niezalegalizowany przyrząd naliczający opłatę, za co również zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu. Ponadto kasa fiskalna była niesprawna, a kierujący nie okazał książki serwisowej kasy rejestrującej, za co funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej nałożyli na kierującego-przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy drogowe mandat karny w wysokości 900,00 zł z Kodeksu Karno-Skarbowego.

 Na kierujących pojazdami nałożono łącznie kilka mandatów karnych z ustawy Prawo o ruchu drogowym, między innymi za nieokazanie do kontroli prawa jazdy, przekroczenie dozwolonej prędkości, niezastosowanie się do znaku poziomego, stan techniczny pojazdu oraz prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu (brak wymaganego ubezpieczenia OC) co skutkować będzie również zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ponadto jednemu z kierowców zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50 km/h, natomiast funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej nałożyli 1 mandat za wykroczenie skarbowe z art.60 §1 i 4 Kodeksu Karno-Skarbowego.

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na konieczność dalszego kontynuowania takich akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów a także zwalczania przejawów nieuczciwej konkurencji w przewozie drogowym osób.