W dniu 9 sierpnia br. Pan Bartłomiej Budzisz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz  Pan Sławomir Wencel Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami przewozu drogowego drewna.

  Na mocy porozumienia, strażnicy leśni i inspektorzy transportu drogowego będą prowadzić działania ukierunkowane m.in. na: podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozu drogowego drewna, ochronę nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu drewnem i surowcem drzewnym.  Nowym elementem zawartym w porozumieniu jest wzajemna pomoc, polegająca na organizowaniu  szkoleń i seminariów, podczas których leśnicy i inspektorzy będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem.