W dniu 31 lipca 2018r. Pan Bartłomiej Budzisz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz  Pan Ryszard Standio  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami przewozu drogowego drewna.

RDLP w Pile swoim działaniem obejmuje również część obszaru woj. zachodniopomorskiego. Na mocy porozumienia, strażnicy leśni i inspektorzy transportu drogowego będą prowadzić działania ukierunkowane m.in. na:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozu drogowego drewna
  • ochronę nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją, związaną z przejazdem pojazdów nienormatywnych, którymi wykonywany jest przewóz drogowy drewna
  • zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu drewnem i surowcem drzewnym
  • organizowaniu wzajemnych szkoleń i seminariów