Umowa patronacka o współpracy – utworzenie klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie.

W dniu 17.06.2013 r w Szczecinie została zawarta umowa patronacka o współpracy pomiędzy partnerami wspierającymi:

1) Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, reprezentowaną przez insp. Jana Pytkę,

2) Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Szczecinie reprezentowanym przez zastępcę Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Panią Zofię Byra,

3) Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, reprezentowaną przez st. bryg. Jacka Staśkiewicza,

4) Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, reprezentowanym przez ppłk. SG Zbigniewa Włodarczyka

a Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Piotra Krzystka.

Celem umowy jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie opieki dydaktycznej nad klasą o profilu Bezpieczeństwo publiczne w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie.

Głównym celem powołania do życia klasy mundurowej, jest zapoznanie młodzieży z genezą powstania poszczególnych służb pracujących na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ich zadaniami. Oprócz obowiązkowego programu nauczania, uczniowie klasy mundurowej, będą uczestniczyć w spotkaniach na terenie jednostek Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, gdzie będą mogli zapoznać się z codziennymi obowiązkami funkcjonariuszy ww. służb. Zajęcia teoretyczne ukierunkowane będą na zapoznanie się między innymi z podstawami prawa karnego i prawa wykroczeń, a także umowami międzynarodowymi. Taki cykl kształcenia pozwoli uczniom nie tylko na świadomy wybór przyszłego zawodu, ale przez okres nauki w liceum na  przygotowanie do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach lub szkołach resortowych poszczególnych służb. Już teraz zainteresowanie nauką w tej klasie jest ogromne i sięga kilku kandydatów na jedno miejsce.