W dniu 10 września 2019r. Pan Bartłomiej Budzisz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz Pan Dariusz Skalski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, podpisali Umowę o Współpracy, której celem jest tworzenie warunków do rozwoju kontaktów dydaktycznych na zasadach partnerstwa i uzyskania obopólnych korzyści w dziedzinie nauki, dydaktyki i programów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kierunków studiów realizowanych w Instytucie Inżynierii i Zarządzania PWSZ w Wałczu w tym nowego kierunku Organizacja i funkcjonowanie transportu i spedycji.

W ramach niniejszej umowy WITD merytorycznie wspierać będzie działania inicjowane przez PWSZ na kierunkach realizowanych w Instytucie Inżynierii i Zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem nowego kierunku studiów organizacja i funkcjonowanie transportu i spedycji poprzez:

1) Sprawowanie patronatu honorowego nad studiami pierwszego stopnia na kierunku organizacja i funkcjonowanie transportu i spedycji,

2) Wsparcie merytoryczne w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez PWSZ z zakresu kierunku organizacji i funkcjonowania transportu drogowego, w tym również udział w części zajęć:

3) Umożliwienie odbycia praktyk studentom PWSZ

4) Praktycznym udziale w doskonaleniu planu kształcenia dla kierunku studiów organizacja i funkcjonowanie transportu i spedycji polegającym na konsultacjach merytorycznych przy tworzeniu planu i sporządzeniu opinii (opinia interesariusza zewnętrznego),

5) Udział przedstawiciela WITD w konferencjach i sympozjach, organizowanych przez PWSZ z tematyki organizacji i funkcjonowania transportu,

 

To tylko nieliczne z wymienionych działań i form współpracy, które będą miały miejsce przy realizacji postanowień umowy.