OGŁOSZENIE O NABORZE-ITD

Ogłoszenie nr: 155743
Data ukazania się ogłoszenia: 13 listopada 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy kontroler transportu drogowego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Lubieszyn 10J
72-002 Dołuje

Miejsce wykonywania pracy:
Koszalin

oraz obszar województwa zachodniopomorskiego

Wydział Inspekcji Oddział w Koszalinie
ul. Jedności 5
75-401 Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w podmiocie wykonującym przewóź drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej w celu realizacji zadań Inspekcji Transportu Drogowego określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
 • Kandydat, który nie posiada egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia zostanie skierowany na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, kończący się egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. W okresie trwania kursu kandydat zatrudniony będzie na stanowisku aplikanta.
 • Aplikant obowiązkowo uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktyki realizowanych w ramach kursu specjalistycznego. Podczas zajęć praktyki aplikant bierze udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.
 • Warunek zatrudnienia kandydata na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego stanowi złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia, kończącego kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca biurowa oraz praca w terenie–prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy. Kontrole prowadzone są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym. Wyjazdy służbowe.
Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, uczestniczenie w kontrolach w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie co najmniej, potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym.
pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nienagannej opinii i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • prawo jazdy co najmniej kat. B,
 • ukończone 25 lat (w przypadku osób kierowanych na kurs, ukończone do 25 sierpnia 2014r.),
 • posiadanie wymaganego dla inspektora Inspekcji Transportu Drogowego stanu zdrowia,
 • złożony z wynikiem pozytywnym egzamin II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MTBiGM z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901); osoby nieposiadające zdanego egzaminu zostaną skierowane na kursu specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego,
 • znajomość: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1265 oraz z 2013r. poz. 21, 567 i 628), ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 i 843), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn.zm),
 • znajomość: ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz.1137, z późn.zm) oraz Konstytucji RP,
 • wiedza ogólna w zakresie problematyki społeczno-politycznej, Unii Europejskiej, historii nowożytnej.
wymagania dodatkowe
 • znajomość jednego z języków urzędowych UE lub języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
 • prawo jazdy kat. A,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • samodzielność, dążenie do rezultatów,
 • myślenie analityczne,
 • gotowość do uczenia się,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • w przypadku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia: kopia zaświadczenia,
 • oświadczenie kandydata o niekaraniu za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:
29-11-2013
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Dołuje, Lubieszyn 10J
72-002 Szczecin

Inne informacje:
• Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.bip.witd.szczecin.pl zakładka poszukiwani pracownicy/ ogłoszenia.
• Życiorys, list motywacyjny, kopie dokumentów i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http: //www.bip.witd.szczecin.pl, zakładka poszukiwani pracownicy/ ogłoszenia, pod treścią ogłoszenia.
• Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
• Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91/ 311 56 18.

http://www.bip.witd.szczecin.pl/?cid=84&bip_id=418