Szanowni Państwo!
Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego informujemy o prowadzonej przez nas polityce przetwarzania danych. Podstawowymi aktami prawnymi, których przepisy  regulują naszą działalność w związku z przetwarzaniem Państwa danych  osobowych są Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE(dalej jako: RODO) i ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a w szczególności jej art. 55a, 55b, 55c.
Administratorem Państwa danych osobowych, które przetwarzamy wyłącznie w związku z realizacją nałożonych na nas zadań ustawowych, jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Lubieszynie 10 J, 72-002 Dołuje, tel.: (+48) 91 311 56 18-19 fax: (+48) 91 311 56 41 e-mail: biuro@witd.szczecin.pl (dalej jako: Administrator).
Administrator, w celu umożliwienia Państwu kontaktu w sprawie swoich danych osobowych, wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Karolinę Kaczmarek tel. 537570007(dalej jako IOD), z którą komunikować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej karolina.kaczmarek@caro-iodo.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność Inspekcji Transportu Drogowego, a w szczególności z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz realizacji uzasadnionych celów Administratora.
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a także ze zbiorów osobowych prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne. Z mocy przepisów ustawowych, w przypadkach określonych w tych przepisach,  przysługuje nam prawo do przetwarzania danych osobowych szczególnie chronionych, o których mowa w art. 9 RODO, np. danych  biometrycznych, danych dotyczących stanu zdrowia.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w systemach teleinformatycznych, nie wywołuje to jednak skutku w postaci zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Państwa sprawie (do podejmowania decyzji nie jest wykorzystywane  specjalistyczne oprogramowanie, które samodzielnie wysuwa wnioski i podejmuje decyzje).
Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zabezpieczenia praw przysługujących Administratorowi, w tym dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym  (np. Policji,  Straży Granicznej,  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, prokuratorowi, sądom,  Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej) w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań; dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom realizującym zadania w zakresie obsługi technicznej Administratora (np. archiwizacja, serwis urządzeń teleinformatycznych).
Informuję, iż, w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Na mocy  art. 55a ustęp 4 ustawy o transporcie drogowym, Administrator zbierając Państwa  dane osobowe, w  zakresie, w jakim są one niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji, zwolniony jest z:
obowiązku udzielania  informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym o celu przetwarzania, podstawie prawnej, odbiorcach danych i o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą (obowiązek, o którym mowa w art. 13, art.14 RODO);
informowania odbiorców, którym ujawniono Państwa dane o sprostowaniu, usunięciu  lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych (obowiązek, o którym mowa w art. 19 RODO);
informowania osób, których dane dotyczą o odbiorcach, którym ujawniono te dane (obowiązek, o którym mowa w art. 19 RODO);
zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych (obowiązek, o którym mowa w art. 34 RODO).
Na mocy  art. 55a ustęp 4 ustawy o transporcie drogowym, w  zakresie, w jakim dane osobowe są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo:
uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych i dostępu do tych danych (prawo, o którym mowa w art. 15 RODO);
żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych (prawo, o którym mowa w art. 16 RODO);
żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (prawo, o którym mowa w art. 17 RODO);
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo, o którym mowa w art. 18 RODO);
przenoszenia swoich danych osobowych, w tym żądania od administratora przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi (prawo, o którym mowa w art. 20 RODO);
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo, o którym mowa w art. 21 RODO);
by nie podlegać decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (prawo, o którym mowa w art. 22 RODO);
Państwa dane osobowe podlegają zabezpieczeniom (środki techniczne i organizacyjne) zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu.