Kilka słów o Inspektoracie

   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie powstał na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz. U. 2017.2200 ze zm.) i jest wyspecjalizowaną instytucją zapewniającą przestrzeganie przepisów w zakresie transportu drogowego wykonywanego zarobkowo i na potrzeby własne. Wprowadzenie w życie norm zawartych w tej ustawie było przełomem w zakresie regulacji tej dziedziny prawa w Polsce. Obecnie stan prawny w naszym kraju jest porównywalny z ustawodawstwem państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Podstawowym zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego jest kontrola mająca na celu wykrycie i eliminowanie nieprawidłowości przy wykonywaniu przewozów drogowych. Kontrola ta wymaga od wykonujących ją inspektorów dogłębnej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów takich jak: ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j.Dz. U. 2017.2200 ze zm.), ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. 2012.1137), ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr t.j. 2012.1155), ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2016.1834) i wielu innych. Dlatego też osoby zatrudnione na stanowisku inspektora transportu drogowego przed przystąpieniem do pracy uczestniczą w sześciomiesięcznym szkoleniu specjalistycznym zakończonym egzaminem państwowym, który potwierdza zdobycie przez te osoby gruntownej wiedzy oraz praktyki niezbędnej do wykonywania kontroli. Inspektorzy wykonując swoją pracę kierują się zasadą, że transport służy człowiekowi i gospodarce, wobec czego nie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i naruszać równowagi środowiska.

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogowego współpracuje z szeregiem instytucji, z których należy wymienić przede wszystkim: Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Służbę  Celno-Skarbową, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Handlową, Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Weterynaryjną oraz zarządców dróg. Wspólne działania kontrolne pokazały jak ważna jest ta współpraca w procesie eliminacji nieprawidłowości oraz nieuczciwej konkurencji wśród przewoźników. Reasumując, Inspekcja Transportu Drogowego odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w procesie poprawy jakości, ale przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych.