szczecin, dnia 22 grudnia 2010r.

Przepisy dotyczące przewozów na terenie Niemiec wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,8 t do 3,5 t.

Przepisy obowiązujące na terenie Niemiec.
W związku z pojawiającą się znaczną liczbą zapytań dotyczących obowiązujących na terenie Niemiec przepisów prawnych w stosunku do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 2,8 tony do 3,5 tony, w oparciu o informacje przesłane przez niemieckie służby kontrolne BAG (Bundesamt für Güterverkehr) niniejszym informujemy, co następuje:

- zgodnie z § 1, ust. 1, pozycja 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie realizacji Ustawy dotyczącej załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung) kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku w myśl § 1, ust. 6 powyższego Rozporządzenia.

Obowiązek dokumentacji oznacza, że kierowcy pojazdów o masie powyżej 2,8 t i mniejszej niż 3,5 t, w których nie jest zamontowany tachograf, muszą zgodnie z § 1, ust. 6 Rozporządzenia, w połączeniu z § 17 Ustawy o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz) – o ile nie są objęci wyjątkami uregulowanymi w Rozporządzeniu – codziennie zapisywać czas jazdy, wszelkie inne czasy pracy, przerwy i okresy odpoczynku. Każda strona dokumentacji musi zawierać imię i nazwisko kierowcy, datę, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika oraz nazwę miejscowość, w której rozpoczęto i w której zakończono jazdę. Wszystkie dane należy wpisywać bezzwłocznie.

Ww. zapisy powinny być prowadzone w formie formularza (tzw. Tageskontrollblatt), który jest dostępny w internecie, m.in. na stronie internetowej BAG

W momencie przeprowadzania kontroli drogowej kierowca pojazdu o DMC powyżej 2,8 t i nie wyższej niż 3,5 t zobowiązany jest do okazania zapisów bieżących oraz za 28 dni poprzedzające dzień kontroli. W przypadku, gdy kierowca nie prowadził pojazdu, powinien okazać zaświadczenie o dniach wolnych, zgodnie z § 20, ust. 1 Rozporządzenia w sprawie realizacji Ustawy dotyczącej załóg pojazdów mechanicznych. Dopuszcza się również stosowanie „Zaświadczenia o działalności” zgodnego z Rozporządzeniem (WE) Nr 561/2006, przewidzianego dla kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. Dopuszczalne okresy prowadzenia pojazdu, jak również wymagane minimalne okresy odpoczynków, zgodnie z przekazanymi przez stronę niemiecką informacjami mają dokładnie takie same wartości, jak w przypadku kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 t, tj. określone w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006.

Wzór tageskontrollblatt dla jednego kierowcy oraz załogi