W nawiązaniu do informacji opublikowanej przez WITD w Szczecinie relacjonującej, iż  w dniu 13.11.2019 r. na węźle Klucz w Szczecinie, patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do rutynowej kontroli autobus komunikacji miejskiej, którym wykonywano przewóz osób na trasie: Klucz – Dąbie Osiedle, a którego kierowca zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas kontroli drogowej, nie posiadał aktualnych uprawnień kat. D do prowadzenia autobusu, niniejszym informujemy o wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego.

W ślad za przeprowadzoną kontrolą drogową organ wszczął postępowanie administracyjne wobec kontrolowanego przewoźnika, w toku którego podjęto szereg czynności wyjaśniających. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie informacji uzyskanych od innych organów (Urząd Miasta Szczecina), w tym wymiany informacji pomiędzy organami polskimi i zagranicznymi ustalono, iż kierowca wykonujący w dniu 13 listopada 2019 r. przewóz osób autobusem na trasie Klucz – Dąbie Osiedle, posiadał uzyskane poza granicami kraju uprawnienia kat. D, pozwalające na kierowanie tego rodzaju pojazdem.

 Wobec nieokazania przez kierowcę blankietu zagranicznego prawa jazdy, oraz niedokonania czynności jego wymiany na polski odpowiednik, kontrolujący inspektorzy ITD oraz wezwani funkcjonariusze Policji nie mieli możliwości poprawnej weryfikacji stanu faktycznego i prawnego, co skutkowało stwierdzeniem naruszeń w tym zakresie podczas kontroli drogowej.

Z uwagi na fakt, iż czynności wyjaśniające podjęte w toku wszczętego wobec przewoźnika postępowania administracyjnego, potwierdziły posiadanie przez kierowcę stosownych uprawnień, organ umorzył postępowanie administracyjne, jednocześnie bierze udział w trwającym przed sądem rejonowym postępowaniu w przedmiocie uchylenia nałożonego na kierowcę mandatu karnego.