Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyniku rozstrzygniętego w dniu 23.01.2015r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednego nowego samochodu osobowego, 5-drzwiowego, przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.”

( nr sprawy  WITD.NWP.MŁ.2031/1/15)

Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ w dniu 23.01.2015r. o godz.11:15, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie dokonano otwarcia złożonych ofert. Do godz. 11:00 wpłynęła 1 oferta, złożona przez BEMOMOTORS Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu.

Mając na uwadze, iż niniejsza oferta była jedyną złożoną w niniejszym przetargu oraz, że nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszelkie wymogi została przyjęta.

            Z wyłonionym wykonawcą po dniu 2 lutego 2015r. zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia.