W dniu 15 marca 2017r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Bartłomiej Budzisz wraz z zastępcą, wzięli udział w konferencji poświęconej niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, której organizatorem był Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  w Szczecinie.    Podczas konferencji omówiono stan bezpieczeństwa na drogach województwa, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pieszych uczestników ruchu, działania podejmowane przez różne podmioty mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych m.in. w obszarach edukacyjno-profilaktycznym oraz inżynierii drogowej. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji na temat podejmowanych działań i stosowanych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych.

   Działania na rzecz BRD są na stałe wpisane w przedsięwzięcia, które realizuje Inspekcja Transportu Drogowego, poza działaniami ustawowymi. Spotkanie z uczestnikami konferencji pozwoliło na bliższe poznanie poruszanych tematów, ale przede wszystkim na zacieśnienie współpracy w działaniach profilaktycznych skierowanych do niechronionych uczestników ruchu drogowego. WITD w Szczecinie bierze czynny udział w szeregu akcjach edukacyjnych, do których zaliczyć należy zaplanowane na maj br. turnieje BRD dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.